Apostille je overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu. Apostille pečatom potvrđuje se verodostojnost pečata i potpisa službene osobe, koji se nalaze na određenoj ispravi ali ne i sadržaj same isprave.

Pre donošenja dokumenta na prevod, potrebno je da utvrdite da li Vaš dokument treba da bude overen Apostilom. Ukoliko je to potrebno, morate prvo overiti originalni dokument u sudu opštine na čijoj teritoriji je dokument izdat i nakon toga sudski tumač Vam prevodi ujedno dokument i apostile pečat. U Beogradu ovaj pečat stavlja prvi osnovni sud, u ulici Nikole Tesle 42a. Dokumenta koja su izdata u drugim gradovima, overavaju se u sudovima u tim gradovima.

Svaki prevod se povezuje sa dokumentom koji se prevodi. U najvećem broju slučajeva prevod se povezuje sa kopijom dokumenta. U pravnom prometu kopija je prihvatljiva ako je prethodno overena kod javnog beležnika, koji svojim potpisom i pečatom garantuju identičnost kopije sa originalom.

Ako poslodavac ili institucija zahtevaju da vaše kopije budu overene, onda ih morate overiti kod javnog beležnika, pre donošenja same dokumentacije na prevod, jer se osim sadržaja dokumenta prevodi i notarska overa (javnobeležnički zapis).

Sve prevode čuvamo u arhivi najmanje godinu dana. Ako su vam potrebne dodatne kopije prevoda, potrebno je da nas obavestite mejlom i poručite novi izvode prevoda. Prevod se ponovo ne naplaćuje, snosite samo troškove štampanja i povezivanja prevoda i dokumenata.